วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2553-2557 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

บางกอกซิกเนเจอร์

เดือนมีนาคม2558-พฤศจิกายน2258 ธุรการ