วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2555/2559 วิทยาศาสตร์บัณฑิต/มนุษยศาสตร์/จิตวิทยา

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทไทยรุ่งจำกัดมฟาชน

2558-2559 ฝ่ายบุคคลและอบรม

สัมภาษณ์ อมรมพนักงานใหม่
จัดเตรียมเอกสาร

โรงเรียนอักษรพัทยา

2559-2565 ครู/ การแนะแนว

การตลาด (ออกนอกสถานที่ ในการจัดหาบุคคลให้กับองค์กร)
การสอน
ทำฝ่ายทะเบียน เอกสาร