วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2013 - 2017 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

เกียรตินิยมอันดับสอง

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท ทรี-มินิทส์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

2017 - 2019 Assistant to Director

บริษัท มิคเซล จำกัด

2019 - 2022 Executive Secretary