วุฒิการศึกษา

Ramkhumkeang University

2015-2019 Human resource development