วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2560-2564 ป.ตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน

ตำนานไทย

เดือน พฤษภาคม ถึงกรกฏาคม 62 พนักงานเสริฟ