วุฒิการศึกษา

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

16 พฤษภาคม 2553 / 16 พฤษภาคม 2556 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาขา วิทย์-คณิต-อังกฤษ

เกรดเฉลี่ย 1.72

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

19 พฤษภาคม 2557 / 10 พฤษภาคม 2559 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เกรดเฉลี่ย 3.00

ประสบการณ์ทำงาน

ไปรษณีย์ไทย (เมืองศรีได)

1 มีนาคม 2558 / 31 เมษายน 2558 ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์ (ฝึกงาน)

ลักษณะงานทีทำ: จัดทำเอกสาร, คีย์ข้อมูล