Education

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2560/2564 คณะวิศวกรรมอุตสาหการ

Experience

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี

ตุลาคม 2564/กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ

จัดซื้อออุปกรณ์ แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตกับซัพพายเออร์ต่างประเทศ
ตกลงราคา และเทอมในการซื้อขายกับซํพพลายเออร์