Education

โรงเรียนเทคนิคพณิชการสัตหีบ

พฤษภาคม 2547 - มีนาคม 2549 ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Experience

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

1 กุมภาพันธ์ 2550 - 31 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– พิมพ์หนังสือราชการภายใน และภายนอก
– จัดทำฎีกา
– จัดทำเอกสารเกี่ยวกับธุรการทั้งหมด
– จัดเก็บเอกสารเกี่ยวธุรการทั้งหมด
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทสมบัติพลาสติก จำกัด

1 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน QC DC

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– คีย์ข้อมูลเอกสารการผลิต
– คีย์ข้อมูลเอกสาร Check 100%
– คีย์เอกสารเกี่ยวกับ QC ทั้งหมด
– จัดทำเอกสาร QC ทั้งหมด
– จัดเก็บเอกสาร QC ทั้งหมด
– บันทีกข้อมูลการตรวจสอบ
– ประสานงาน Suppier เพื่อจัดส่งงาน
– ตรวจสอบงานก่อนเข้า Store
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย