Education

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

2563-2565 ปวส. การบัญชี

เรียนจบตามหลักสูตรค่ะ

Experience

W.R. BUSINESS & LAW CO.,TH

มิ.ย.-ก.ย. นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงานจบตามระยะเวลาในการฝึกค่ะ