Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Experience

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

1 ธันวาคม 2564 - 15 เมษายน 2565 นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายสารสนเทศ

ออก เพราะ จบการศฝึกงาน