Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8/8/59-28/4/63 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ

Experience

บริษัท คลับเฮ้าส์ ยูไนเต็ด จำกัด

1/4/62-30/4/63 พนักงานบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

1/10/63-30/9/64 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล