Education

วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร

17/05/53-20/03/56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี

โรงเรียนอรัญญารักษ์การบริบาล

1/07/58-30/09/58 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

Experience

โรงพยาบาลราชธานี

-/11/58-28/12/61 ผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

-มีประสบการณ์ทางด้านผู้ช่วยพยาบาลบนหอผู้ป่วยวิกฤต ICU มากกว่า 3 ปี

YAMATO DENKI (THAILAND) CO., LTD

14/01/62-20/01/65 QA/LAB.

-มีประสบการณ์วัดค่าและ Control ความเข้มข้มของ Chemical Laboratory ตามมาตรฐานของ ISO