Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2548-2552 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Experience

ร้านหวานละมุน กาแฟสด & ซักอบรีด (Waanlamun Coffee & Laundry)

เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานแคชเชียร์ / เจ้าหน้าที่บัญชี

-รับชำระเงินค่าเครื่องดื่ม และบริการซัก อบ รีด ด้วยเงินสด
และบัตรเครดิต
-จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน,ประจำเดือนของร้าน
-สรุปยอดกำไร-ขาดทุนประจำเดือน
-จัดทำบัญชีลูกหนี้เรียกเก็บ จากการขายทางออนไลน์

บริษัท พรีเชียส เจมส์ คอลเลคชั่น จำกัด (Precious Gems Collection.Co.Ltd)

มีนาคม 2555 - มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่บัญชี

-ตรวจสอบความถูกต้องของบิลขายประจำวัน บันทึกและตัดจ่าย
ยอดเจ้าหนี้ในโปรแกรม Express
-คำนวณยอดเจ้าหนี้ จัดทำเช็ค และBiz Banking จ่ายค่าส่วนแบ่ง
ให้เจ้าหนี้
-ปรับปรุงภาษีซื้อรายเดือนของเจ้าหนี้
-จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
-กระทบยอดบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายอาทิตย์ รายเดือน
และสรุปเจ้าหนี้ค้างจ่ายประจำเดือน
-จัดส่ง E-mail และส่งสรุปรายงานให้หัวหน้างาน
-จดส่งเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้ทางไปรษณีย์