Education

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

31/03/2562 บริหารธุรกิจ

จบการศึกษา

Experience

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด หมาชน

31/08/2564 ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ

กลับภูมิลำเนา

บริษัม ช้อป โฟร์ เด็นท์ จำกัด

13/5/2565 บัญชี

กลับภูมิลำเนา