Education

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2560-2564 การบัญชีและการจัดการ

ลักษณะงาน: โทรติดตามทวงถามลูกหนี้ สอบถามเรื่องเช็ค และเงินโอนของลูกค้า ตัดใบเสร็จและจัดส่งใบเสร็จให้กับลูกค้า ส่งสรุปยอดค้างชำระให้กับลูกหนี้

Experience

บริษัทบ้านอำเภอเทรดิ้ง จำกัด

2564-2565 เจ้าหน้าที่การเงิน-ติดตามหนี้