Education

มหาวิทยาลัยโยนก

2549/2551 มธบ./บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/การจัดการ

วิทยาลัยสันตพล

2542-2544 บธบ./บริหารธุรกิจ/การตลาด

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล

2540-2542 ปวส./ประกาศนียบัจรวิชาชีพขั้นสูง/การตลาด

Experience

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

2546-2562 หัวหน้าฝ่าย/ครู/ผู้กำกับลูกเสือ