Education

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

15 พฤษภาคม 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ปวส. สาขาการจัดการสำนักงาน

Experience

บริษัท อีสต์ไทย (2018) จำกัด

15 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายบริการงานช่างและขนส่ง