Education

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

23 สิงหาคม 2557 / 14 พฤษภาคม 2561 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

Experience

บริษัท 555 อารมณ์ดี กรุ๊ป จำกัด

สิงหาคม 2560 / เมษายน 2561 ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี

– ฝึกงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท 555 อารมณ์ดี กรุ๊ป จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ทำบัญชี เป็นเวลา 4 เดือน

-ได้ปฏิบัติงานต่อกับ บริษัท 555 อารมณ์ดี กรุ๊ป จำกัด เป็นระยะเวลา 4 เดือน