Education

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2560 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แผนกการโรงแรม สาขาวิชาชีพด้านการบริการส่วนหน้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พฤษภาคม 2555 - มีนาคม 2558 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

แผนกการโรงแรม สาขาวิชาชีพด้านการบริการส่วนหน้า

Experience

Hotel ibis Pattaya

1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม 2557 ฝ่ายบุคคล,แม่บ้าน

นักศึกษาฝึกงาน

โรงแรมมณเฑียรพัทยา(ปัจจุบันอิมพีเรียล)

1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557 บริการอาหารและเครื่องดื่ม,ครัว

นักศึกษาฝึกงาน

Aqua Condominium แอคควา

12 ตุลาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2669 นิติบุคคล

นักศึกษาฝึกงาน