Education

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีกษรพัทยา

พฤษภาคม 2558-มีนาคม 2560 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แผนกการโรงแรม สาขางานด้านการบริการส่วนหน้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พฤษภาคม 2555- มีนาคม 2558 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

แผนกการโรงแรม สาขางานด้านการบริการส่วนหน้า

Experience

Hotel ibis Pattaya

1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม 2557 ฝ่ายบุคคลและแม่บ้าน

นักศึกษาฝึกงาน รวมระยะเวลาการฝึก 3 เดือน

โรงแรมมณเฑียรพัทยา

1 สิงหาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มและแผนกครัว

**โรงแรมมณเฑียรพัทยาปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมอิมพีเรียลพัทยา**
นักศึกษาฝึกงาน รวมระยะเวลาการฝึก 3 เดือน

Aqua Condominium Pattaya

12 ตุลาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559 นิติบุคคล

นักศึกษาฝึกงาน ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน