Job Ref:
20441
Job Details:
1.สอนเด็กอายุ 7-15 ปี
2.จัดทำแผนการสอน
3.ประเมินการเรียนการสอน
4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Gender:
Female
Age:
อายุ 25-30 ปี
Education:
University
Qualifications:
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือวุฒิอื่นๆ หรือเทียบเท่า
-ไม่มีภาวะความเจ็บป่วยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
-ไม่เป็นบุคคลต้องโทษหรือมีคดี
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก เนื่องจากกระทำผิดกฏขององค์กร
-สามารถเริ่มงานได้ทันที
Experience:
(หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
Working Hours:
Full Timeทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถทำงานนอกเวลาได้
Number of Positions:
1 อัตรา
Salary:
ตามวุฒิการศึกษา
Other Benefits:
มีประกันสังคม
How to apply for this job?:
ติดต่อ คุณ อภิญญา
โทรศัพท์: 081-916-8148
เอกสารรับสมัคร:
1. ใบรับรองการทำงาน
2.ใบรองแพทย์ เน้นโรคติดต่อ มีผลเอ็กซเรย์ปอด
3.ใบตรวจประวัติอาชญากรรม
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7.สำเนาวุฒิการศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์ธารชีวิตเด็ก, พัทยาเหนือ

Job Location

Advertisement